VMware Thinapp

Định nghĩa VMware Thinapp là gì?

VMware ThinappVMware ThinApp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VMware Thinapp - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware ThinApp là một sản phẩm VMware sử dụng để tạo ra các ứng dụng di động cho ảo hóa. VMware ThinApp là một ứng dụng ảo hóa được sử dụng để thúc đẩy việc triển khai các ứng dụng trên máy ảo. Ngoài ra nó cũng đơn giản hóa sự di cư của các loại khác nhau của các ứng dụng giữa nhiều máy ảo mà không bất kỳ ứng dụng đại lý của bên thứ ba có liên quan.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Jitil Inc. ban đầu đã phát triển ThinApp dưới cái tên Thinstall, nhưng bán nó để VMware trong năm 2008. Phiên bản đầu tiên của sản phẩm là chỉ có sẵn cho khu vực doanh nghiệp, nhưng VMware ThinApp mở rộng sang thị trường mở VMware ThinApp phép các ứng dụng để chạy riêng biệt và vẫn còn bị cô lập từ các ứng dụng khác. Nói cách khác, tất cả các ứng dụng chạy độc lập mà không gây gián đoạn các ứng dụng khác. Bằng cách này, hệ điều hành cung cấp hiệu suất tốt hơn mà luôn luôn là mâu thuẫn miễn phí cho người dùng cuối. Trên thực tế, tất cả điều này xảy ra bởi vì các ứng dụng gói được nhúng cùng trong ThinApp architecture.VMware ThinApp cung cấp những lợi ích chính sau đây:

What is the VMware Thinapp? - Definition

VMware ThinApp is a VMware product used to create portable applications for virtualization. VMware ThinApp is a virtualization application that is used to accelerate the deployment of applications on virtual machines. Apart from that it also simplifies the migration of different kinds of applications between multiple virtual machines without any third-party agent applications being involved.

Understanding the VMware Thinapp

Jitil Inc. originally developed the ThinApp under the name Thinstall, but sold it to VMware in 2008. The first version of the product was only available for the corporate sector, but VMware expanded ThinApp to the open market VMware ThinApp allows applications to run separately and remain isolated from other applications. In other words, all applications run independently without causing interruptions to other applications. In this way, the operating system provides better performance that is always conflict-free for end users. Actually, this all happens because applications packages are embedded together within the ThinApp architecture.VMware ThinApp provides the following key benefits:

Thuật ngữ liên quan

  • VMware
  • Virtualization
  • VMware ESX
  • Vmware Player
  • Vmware Server
  • Freeware
  • Operating System Virtualization (OS Virtualization)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *