VMware Workstation

Định nghĩa VMware Workstation là gì?

VMware WorkstationVMware Workstation. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VMware Workstation - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VMware Workstation là một phần mềm máy ảo được sử dụng cho x86 và máy tính x86-64 để chạy nhiều hệ điều hành trên một máy chủ vật lý duy nhất. Mỗi máy ảo có thể chạy một trường hợp duy nhất của bất kỳ hệ điều hành (Microsoft, Linux, vv) cùng một lúc. VMware Workstation mạnh mẽ hỗ trợ khả năng tương thích phần cứng và hoạt động như một cầu nối giữa các máy chủ và máy ảo cho tất cả các loại tài nguyên phần cứng bao gồm ổ cứng, các thiết bị USB và đĩa CD-ROM. Tất cả các trình điều khiển thiết bị được cài đặt thông qua máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMware được thành lập vào năm 1998 và đã được sản xuất nhiều sản phẩm cho ảo hóa. VMware Workstation đã được đưa ra bởi VMware vào năm 2001. VMware Workstation cho phép lắp đặt nhiều trường hợp của các hệ điều hành khác nhau, bao gồm cả hệ điều hành client và server. Nó giúp các mạng hoặc hệ thống quản trị để kiểm tra, thử nghiệm và kiểm tra môi trường máy chủ của khách hàng. Quản trị viên cũng có thể chuyển qua lại giữa các máy ảo khác nhau tại cùng một time.VMware Workstation có những hạn chế của nó, bao gồm hỗ trợ phần cứng, các vấn đề hệ điều hành, và các giao thức mạng rào cản.

What is the VMware Workstation? - Definition

VMware Workstation is a virtual machine software that is used for x86 and x86-64 computers to run multiple operating systems over a single physical host computer. Each virtual machine can run a single instance of any operating system (Microsoft, Linux, etc.) simultaneously. VMware Workstation strongly supports hardware compatibility and works as a bridge between the host and virtual machine for all kinds of hardware resources including hard disks, USB devices and CD-ROMs. All device drivers are installed via the host machine.

Understanding the VMware Workstation

VMware was established in 1998 and has produced many products for virtualization. VMware Workstation was launched by VMware in 2001. VMware Workstation allows for the installation of multiple instances of different operating systems, including client and server operating systems. It helps the network or system administrators to check, test and verify the client server environment. Administrator can also switch between different virtual machines at same time.VMware Workstation has its limitations, including hardware support, operating system issues, and network protocols hurdles.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtualization
  • VMware
  • VMware ESX
  • Workstation (WS)
  • Vmware Server
  • Server Virtualization
  • Vmware Fusion
  • Vmware Player
  • Vmware Server
  • Autonomic Computing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *