VRWeb

Định nghĩa VRWeb là gì?

VRWebVRWeb. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VRWeb - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VRWeb là một chương trình trình duyệt hỗ trợ ba chiều đối tượng được tạo trong Virtual Reality Modeling Language (VRML). VRWeb hỗ trợ các mô hình trực quan của thế giới VRML, hoặc các tập tin chứa dữ liệu để mô phỏng trực quan một đối tượng ba chiều trên một máy tính hoặc thiết bị màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước sự xuất hiện của các tiêu chuẩn ISO X3D cho đại diện ba chiều của đồ họa, VRML được coi là định dạng chuẩn cho mô hình ba chiều. Các định dạng tập tin cho VRML hỗ trợ các khía cạnh khác nhau của một hình ảnh ba chiều, chẳng hạn như kết cấu, tính minh bạch và việc áp dụng các màu sắc để các bề mặt ba chiều. Âm thanh, hình ảnh động và khả năng khác cũng được cung cấp bằng định dạng tập tin này.

What is the VRWeb? - Definition

VRWeb is a browser program that supports three-dimensional objects created in Virtual Reality Modeling Language (VRML). VRWeb supports the visual modeling of VRML worlds, or files containing the data to visually simulate a three-dimensional object on a computer or device screen.

Understanding the VRWeb

Before the emergence of the X3D ISO standard for three-dimensional representation of graphics, VRML was considered the standard format for three-dimensional modeling. The file format for VRML supports various aspects of a three-dimensional image, such as texture, transparency and the application of color to three-dimensional surfaces. Sound, animation and other capabilities are also accommodated by this file format.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Reality Modeling Language (VRML)
  • Browser Modifier
  • Browser Caching
  • Web Browser
  • Lightweight Browser
  • Kiosk Browser
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *