Wang Laboratories

Định nghĩa Wang Laboratories là gì?

Wang LaboratoriesWang Laboratories. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wang Laboratories - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Wang Laboratories được thành lập vào năm 1951 bởi Tiến sĩ Một Wang và Tiến sĩ G.Y. Chu, và là một nhà cung cấp toàn cầu của hệ thống xử lý dựa trên máy tính như dữ liệu, hình ảnh, giọng nói và hệ thống xử lý văn bản cũng như các sản phẩm mạng. Công ty cũng cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ, đào tạo và dịch vụ tư vấn. Công ty này là người đầu tiên để sản xuất và được nổi tiếng nhất cho các thiết bị bộ nhớ lõi từ, mà đã trở thành một thành phần tiêu chuẩn toàn cầu của máy tính cho hai mươi năm tiếp theo sau khi được giới thiệu vào những năm 1940 cuối năm sớm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Wang Laboratories chủ yếu bán kỷ niệm cốt lõi từ và cung cấp dịch vụ theo hợp đồng để thực hiện nghiên cứu và phát triển cho công ty khác. Ví dụ, IBM đã ký hợp đồng Wang Laboratories để phát triển một phương pháp cho việc sử dụng lõi từ tính để thực hiện các chức năng bộ nhớ cho máy tính điện tử riêng của IBM. Wang Labs sau đó đã được cấp bằng sáng chế vào tuần lõi sau khi nó đã được bán cho IBM vào năm 1956. Trong những năm tiếp theo, Wang đã đề xuất rằng IBM đã kích thích một thách thức đối với các tuyên bố bằng sáng chế để đẩy nhanh bán được hàng, mà cuối cùng xảy ra. Sau khi bán bằng sáng chế của IBM, Wang Labs' tập trung dần dần bắt đầu thay đổi từ tư vấn để phát triển và bán các sản phẩm riêng của mình.

What is the Wang Laboratories? - Definition

Wang Laboratories was founded in 1951 by Dr. An Wang and Dr. G.Y. Chu, and was a global provider of computer-based processing systems such as data, image, voice and text processing systems as well as networking products. The company also provided customer service, support, training and consulting services. The company was the first to produce and is most well known for magnetic core memory devices, which became a global standard component of computers for the next twenty years after its introduction in the early late 1940s.

Understanding the Wang Laboratories

Wang Laboratories primarily sold magnetic core memories and provided contractual services to perform research and development for other companies. For example, IBM contracted Wang Laboratories to develop a procedure for using magnetic cores to perform memory functions for IBM's own electronic calculating machines. Wang Labs was later granted a patent on the core weeks after it was sold to IBM in 1956. In the following years, Wang proposed that IBM had stimulated a challenge to the patent claim in order to hasten a sale, which eventually occurred. Following the patent sale to IBM, Wang Labs' focus gradually began to shift from consulting to development and sales of its own products.

Thuật ngữ liên quan

  • Jet Propulsion Laboratory (JPL)
  • Bell Labs
  • MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)
  • IBM PC
  • Core Memory
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *