Web-Based Application

Định nghĩa Web-Based Application là gì?

Web-Based ApplicationỨng dụng dựa trên web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web-Based Application - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng dựa trên web là bất kỳ chương trình được truy cập qua một kết nối mạng sử dụng HTTP, chứ không phải đang tồn tại trong bộ nhớ của thiết bị. các ứng dụng dựa trên web thường chạy bên trong một trình duyệt web. Tuy nhiên, các ứng dụng dựa trên web cũng có thể dựa trên khách hàng, trong đó một phần nhỏ của chương trình sẽ được tải về máy tính để bàn của người dùng, nhưng xử lý được thực hiện qua internet trên máy chủ bên ngoài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có rất nhiều sự nhầm lẫn tạo ra bởi việc sử dụng các thuật ngữ như dựa trên web, trên internet và dựa trên đám mây khi đề cập đến các ứng dụng. các ứng dụng web dựa trên thực tế bao gồm tất cả các ứng dụng giao tiếp với người dùng thông qua HTTP. Điều này bao gồm các ứng dụng ánh sáng như trò chơi flash, máy tính trực tuyến, lịch và như vậy, cũng như các ứng dụng chuyên sâu hơn như xử lý văn bản dựa trên web và các ứng dụng bảng tính.

What is the Web-Based Application? - Definition

A web-based application is any program that is accessed over a network connection using HTTP, rather than existing within a device’s memory. Web-based applications often run inside a web browser. However, web-based applications also may be client-based, where a small part of the program is downloaded to a user’s desktop, but processing is done over the internet on an external server.

Understanding the Web-Based Application

There is a lot of confusion created by the use of terms like web-based, internet-based and cloud-based when referring to applications. Web-based applications actually encompass all the applications that communicate with the user via HTTP. This includes light applications like Flash games, online calculators, calendars and so on, as well as more intensive applications such as web-based word processors and spreadsheet applications.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Application Security
  • App
  • Webware
  • Web Enabled
  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Adobe Flash
  • Moblog
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *