Web Services Description Language (WSDL)

Định nghĩa Web Services Description Language (WSDL) là gì?

Web Services Description Language (WSDL)Web Services Description Language (WSDL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Services Description Language (WSDL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web Services Description Language (WSDL) là một ngôn ngữ dựa trên XML mô tả dịch vụ Web và sử dụng của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

WSDL 1.0 đã được giới thiệu vào năm 2000 và được phát triển thông qua sự hợp tác của Microsoft, IBM và Ariba. Ngôn ngữ được chính thức hóa vào năm 2001 như là phiên bản 1.1.

What is the Web Services Description Language (WSDL)? - Definition

Web Services Description Language (WSDL) is an XML-based language that describes Web services and their uses.

Understanding the Web Services Description Language (WSDL)

WSDL 1.0 was introduced in 2000 and was developed through a collaboration by Microsoft, IBM and Ariba. The language was formalized in 2001 as version 1.1.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Service
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
  • Web Services Interoperability Organization (WS-I)
  • Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL)
  • Cardinality
  • 32-Bit
  • Client/Server Architecture
  • Millennium Research Project

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *