World Intellectual Property Organization (WIPO)

Định nghĩa World Intellectual Property Organization (WIPO) là gì?

World Intellectual Property Organization (WIPO)Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ World Intellectual Property Organization (WIPO) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một Liên Hiệp Quốc (LHQ) cơ quan giao nhiệm vụ bảo vệ sở hữu trí tuệ (IP) thông qua một hệ thống quốc tế nhằm thúc đẩy và duy trì sự sáng tạo và đổi mới và giúp phát triển nền kinh tế quốc tế. WIPO là dành riêng cho việc bảo vệ IP bằng cách làm việc với các tổ chức trên toàn thế giới. Nó tranh thủ sự hợp tác của các nước thành viên thông qua chín mục tiêu căn bản của Kế hoạch chiến lược của nó. Các chiến lược được thông qua bởi các quốc gia và các tổ chức thành viên bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

WIPO được thành lập vào năm 1967 theo một nhiệm vụ do Liên Hiệp Quốc chủ yếu được phát triển để tập trung vào việc bảo tồn và sử dụng có ý nghĩa của IP, WIPO enlists sự hợp tác của các nước thành viên và các tổ chức của Liên Hợp Quốc để thúc đẩy phát triển kinh tế và các hoạt động khác. Kể từ năm 1967, các tổ chức và các quốc gia thành viên đã tích hợp và thực hiện các mục tiêu liên quan đến việc tranh thủ một kế hoạch chiến lược cho WIPO sẽ được phát hành vào ngày hoặc sau năm 2015. Văn phòng quốc tế của WIPO tại Geneva, Thụy Sĩ tuyển dụng nhân viên đến từ hơn 90 quốc gia. nhân viên WIPO bao gồm luật IP và các chuyên gia CNTT và chính sách công và các chuyên gia kinh tế được liên kết với nhiệm vụ công việc nhằm thúc đẩy việc sử dụng IP cho phát triển kinh tế mạnh mẽ giữa các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. bộ phận Văn phòng Quốc tế chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc họp nước thành viên, bảo đảm thực hiện đúng các tiêu chuẩn WIPO, phát triển và triển khai các chương trình WIPO và cung cấp chuyên môn chỉ IP để đạt được chiến lược WIPO.

What is the World Intellectual Property Organization (WIPO)? - Definition

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is a United Nations (U.N.) agency charged with protecting intellectual property (IP) through an international system that promotes and sustains creativity and innovation and helps develop international economies. WIPO is dedicated to protecting IP by working with worldwide organizations. It enlists the cooperation of member states through the nine foundational goals of its Strategic Plan. Strategies adopted by member states and organizations include:

Understanding the World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO was established in 1967 in accordance with a mandate issued by the U.N. Primarily developed to focus on the preservation and meaningful use of IP, WIPO enlists the cooperation of member states and U.N. organizations to foster economic development and other activities. Since 1967, organizations and member states have integrated and implemented goals related to the to enlist a Strategic Plan for WIPO to be released on or after 2015. The International Bureau of WIPO in Geneva, Switzerland employs staff from more than 90 countries. WIPO employees include IP law and IT experts and public policy and economy specialists that are aligned with job duties that promote IP usage for strong economic development between U.N. member states. The International Bureau's divisions are responsible for arranging member state meetings, ensuring proper implementation of WIPO standards, developing and implementing WIPO programs and providing IP expertise to achieve WIPO strategies.

Thuật ngữ liên quan

  • Intellectual Property (IP)
  • Copyright Infringement
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  • WIPO Copyright Treaty (WCT)
  • WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *